แนะ วัฒนธรรมถอดบทเรียน “Soft Power”

0
513

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯรับทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการรวบรวมแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและเครือข่ายภาคประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานที่เสนอโครงการ จำนวน 2,016 โครงการ ใช้งบประมาณรวมกว่า 584 ล้านบาท โดยที่ประชุมมอบหมาย วธ.เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการ และสรุปภาพรวมนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

นายอิทธิพลกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เช่น การขยายผลการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ ติ๊กต๊อก เป็นต้น ทั้งให้ศึกษาตัวอย่างที่ดีในการวางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากประเทศเกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ เพื่อถอดบทเรียนในการใช้ “Soft Power” ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย และการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และปรับให้ไปในทิศทางเดียวกัน.

ขอบคุณข้อมูลจาก thairath